Õpiveebi toote arendamine

Projekti kirjeldus

Projekti eesmärk on suurendada noorte õpihuvi ja õppeedukust. Kasutades kaasaegset tehnoloogiat muudame õppimise efektiivsemaks ja ehitame veebipõhise lahenduse, mis oleks kättesaadav õpilastele üle Eesti. Seeläbi soovime vähendada koolist väljalangevust ja suurendada noorte õpingute jätkamist.

Äriplaani koostamise faasis korraldame 3 kuu jooksul töörühmades arutelud haridustöötajate ja kooliõpilastega, kus selgitame välja, millised on sihtgrupi olulisimad probleemid ja kuidas neid lahendada veebipõhiste õpivahenditega. Loome toote protorüübi (ekraanivaated) ja uurime tagasisidet veendumaks, et lahendus leiaks reaalset kasutamist. Koostame finantsprognoosid leides optimaalse tee toote omahinna ning turu (hinnataseme ja turumahu) vahel. Sellega loome jätkusuutliku mudeli, mis majandab end ise ega sõltu projektirahastusest. Samal ajal lahendab tulemuslikult sotsiaaslet vajadust.

Projekti eesmärk

Silmaringi äriplaani koostamise taotlusvooru otseseks eesmärgiks on välja töötada pakutav toode. Toote all mõtleme sisult ja esitlusviisilt kõige paremini sihtgrupi vajadustele vastava interaktiivsete õppevahendite välja töötamist, pannes sellega aluse järgevale tegevusele. Järgmiseks eesmärgiks on luua kooliõpilastele suunatud veebipõhine õppekeskkond, kus noored saavad õppida videote ja interaktiivsete harjutuste abil, muutes sellega õppeprotsessi huvitavamaks ja teemade sisu paremini omandatavaks. Projekti kaugemaks eesmärgiks on koolihariduse omandamise mitmekesistamine, hariduse kvaliteedi tõstmine ja kvaliteetsele haridusele ligipääsu suurendamine. Lisaks tasuta materjalidele tahame tulevikus luua spetsiifilisemaid tasulisi programme (näiteks kindlale õppeainele keskenduv veebipõhine riigieksami ettevalmistuskursus ja veebiõpetaja – eraõpetava internetis), et tagada projekti järkusuutlikus ning rahalised vahendid veebikeskkonna majandamiseks ja edasiseks arenduseks. Pika perspektiivi eesmärgina suureneb gümnaasiumi lõpetajate ja edasiõppijate noorte osakaal Eestis.

Projekti rahastab summas 2898,00€ regionaalministri valitsemisala ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital. (Rohkem infot http://www.kysk.ee/taotlusvoorud/seap13)

Leave a Reply