Nuputamisülesanded

Ülesanne 1

Teie ees on malelaud ning selle kõrval 8 merekivi, mille sees on peidus iidne kuri vaim. Kuri vaim vallandub juhul, kui vähemalt kaks merekivi on malelaual samal joonel horisontaalselt, vertikaalselt või diagonaalselt.
Teie ülesanne on merekivid malelauale paigutada selliselt, et iidne kuri vaim kividest välja ei pääseks ja rannarahvast kimbutama ei hakkaks.

Vastus:

Siin on kaks lahendusvarianti. Millel on pööramisest tulenevalt 4 variatsiooni.

Tavaliselt lahendatakse ülesanne katsetamisega. Aga võimalik on kasutada ka loogikat. Me teame, et iga kivi peab olema eraldi reas vertikaalselt ja horisontaalselt. Samuti me teame, et 4 kivi peab olema valgel ruudul ja 4 mustal ruudul.

Ülesanne 2

Teie ees on kalake, kes ujub vastuvoolu. Kalake on aga väsinud ja tahaks pärivoolu ujuda.
Teie ülesanne on kalakest aidata ning muuta vaid kolme tiku asukohta nii, et kala saaks vooluga samas suunas ujuda.

Vastus:

Ülesanne 3

Teil on kasutada paber, mis on jaotatud kaheksaks ruuduks. Igal ruudul on numbrid 1-8 (mõlemal pool samad numbrid).
Teie ülesanne on paber kokku voltida selliselt, et kõik numbrid oleksid üksteise alla järjestatud. Number 1 kõige pealmine ja number 8 kõige all. Voltida võib vaid mööda jooni, st ruute kolmnurkadeks vm kujunditeks voltida ei tohi.

Vastus:

Lahenduskäike on mitmeid. Üks neist on järgmine:

  • Võta paber ette selliselt nagu ülaltoodud pildil.
  • Voldi paber vertikaalselt keskelt kokku nii, et 4 on 1 peal, 7 on 8 peal jne.
  • Voldi allesjäänud neljane ruudustik horisontaalselt keskelt kokku. Nii, et 5 läheb 4 peale ja 6 läheb 7 peale.
  • Volditud paberi keskel on koos 4 ja 5. Voldi need koos number 6 peale. Välimine paber koos 1 ja 2ga jäävad paigale.
  • Voldi 1 ja 2 paksema osa peale.

Ülesanne 4

Kohalik kalamees tahtis teha hästi püüdvat kalavõrku. Välja aga tuli hoopis veider muster, mida näete allpool.
Teie ülesanne on ära lugeda, mitu ruutu on selles mustrifragmendis.

Vastus:

Mustris on kokku 24 ruutu.

Loe edasi

Üldandmed koormustesti kohta

Maksimaalse füüsilise töövõime all mõeldakse uuritava võimet sooritada teatud aja jooksul tööd, sellise intensiivsusega, millega saavutatakse hapniku maksimaalne tarbimine. Hapniku tarbimine töötavate lihaste poolt, järk-järgult tõuseb vastavalt koormusele.

Siiski inimese organism suudab kompenseerida suurenenud hapnikutarbimist vaid mingi piiri saavutamiseni. Maksimaalset hapnikukogust, mida organism on võimeline utiliseerima, tõusva koormuse ajaühiku jooksul, nimetatakse hapnikupiiriks või maksimaalseks hapnikutarbimiseks.

Kui maksimaalse hapnikutarbimise saavutamisele järgneb füüsilise koormuse tõstmine, ei suuda organism enam tagada vajaliku hapnikukoguse saamist. Sellest tulenevalt, tekib uuritaval järsk  väsimus, mis ei luba tal tööd edasi teha. Koormustesti eesmärgiks ongi antud piiri leidmine.

On olemas mitu koormustesti liiki (veloergomeetri peal):

  • Mitmeastmeline koormus; üheastmeline koormus tuleneval põhiainevahetusest suurusest
  • Üheastmeline koormus (Astrandi test)
  • Kaheastmeline koormus (PWC 170)
  • Kolmeastmeline koormus („Rootsi“ test)

Mitmeastmeline koormus

Läbiviimise metoodika:

Teostatakse EKG istuvas asendis, seejärel algab koormusperiood. Koormus tõuseb astmete kaupa, sammuga 25 või 50 Vt. Iga astme kestvus peab olema 3-5 minutit stabiilse seisundi saavutamiseks (Steady state). Proovi lõpetakse uuritava submaksimaalse südamelöökide sageduse (SLS) saavutamisel (75-85% ealisest maksimumist), või kui tekivad kliinilised või elektrokardiograafilised, proovi lõpetamise kriteeriumid.

Koormuse ajal teostatakse EKG ning fikseeritakse arteriaalset vererõhku. Seejärel teostatakse puhkeperioodi ajal veel üks EKG.

Kaheastmeline koormus (PWC 170)

Läbiviimise metoodika:

Teostatakse EKG istuvas asendis, seejärel uuritaval palutakse üksteise järel teostada kaks mõõduka intensiivsusega koormust, mis on jagatud 3-minutiliste puhkeintervallidega. Iga koormus kestab 4-5 minutit. Esimese astme koormuse raskuseaste määratakse tabelite järgi, arvestades SLS tugevusest esimese koormuseastme ajal. Füüsiline töövõime  PWC 170 proovi ajal, on selline füüsilise koormuse võimsus, mille ajal SLS saavutab 170 lööki/minutis. 170 lööki/minutis SLS valik, määratakse sellega, et SLS 100-110 kuni 170-180 lööki/minutis, iseloomustab kardiopulmonaalse süsteemi optimaalse funktsioneerimise tsooni, koormuse ajal. Füüsilist töövõimet südame löögisagedusel, mis on võrdne 170 lööki/minutis (PWC 170) arvestatakse valemi järgi: PWC 170 : М1+( М2-М1) * ( 170-SLS1) / ( SLS2-SLS1 ).

Edasi, arvestades saadud PWC 170 tähendusega, hinnatakse füüsilist töövõimet.

Loe edasi

Kogukonna õpiveebi piloot – KÜSK Šveitsi VÜF toel

Projekt “Kogukonna õpiveebi piloot” viiakse läbi Silmaring 01.08.2014 – 31.08.2015.

Projekti ülevaade

Plaan on viia ellu kaasava õpiveebi kontseptsioon, mis loob uue kogukondades uue ajastu IKT-l põhineva kommunikatsioonimudeli. See nihutab fookuse praeguselt hinnete kontrollilt arutelule õpisisu üle. Õpetaja töövahendid muutuvad kaasaegsemaks, mis võimaldab tunde paremini ette valmistada ja neid huvitavamalt läbi viia, samuti suureneb tema töö efektiivsus. Lõppkasusaajatena võidavad õpilased, kelle õpimotivatsioon suureneb ja õpitulemused paranevad.

Projeki käigus loome veebiplatvormi, mida piloteerime Tartu linna koolides. Seejärel kaasame veel 20 kooli, loome veebi lisafunktsionaalsuse ja eestikeelsed veebipõhised õppematerjalid (videod, testid jm). Projekti käigus viime läbi arvuliselt koolitusi, kasvab organisatsiooni tuntus ja suureneb tegevusvõimekus. Luuakse alus õpiveebi laiendamiseks üle Eesti, millega jätkame kohe pärast käesoleva projekti lõppu.

Projekti eesmärk

Minna üle õpiku-ja-tunni (suletud) mudelilt teemapõhisele käsitlusele avatud materjalide (kogu veebis saadav info) ja avatud kommunikatsioonimudelile. Eesmärk on teha koolis õppimine kaasaegseks läbi tänapäevase tehnoloogia kasutamise. Muuta õpetaja-õpilase koostöö sujuvamaks ja tulemuslikumaks. Saavutatav olukord: õpilased on õppeprotsessi rohkem kaasatud, õpimotivatsioon on suurenenud, paranenud on õpitulemused.

Seos riikliku arengukavaga

Haridus- ja Teadusministeeriumi äsjaloodud „Elukesva õppe strateegia 2014-2020“ (http://www.hm.ee/index.php?0513767, peatükk 4, lk 13)  seab üheks eemärgiks rakendada õppimisel ja õpetamised digitehnoloogiat tulemuslikumalt. Soovitakse, et e-õppevara arendus ja tehnoloogia võimaldavad kõigil kasutada õppetöös isiklikke digiseadmeid.

Silmaring loob veebipõhise platvormi, mis kohandub kõikide seadmetega (arvuti, tahvelarvuti, nutitelefon), ei vaja installeerimist ja on kättesaadav kõikidele huvigruppidele sõltumata indiviidi seadme operatsioonisüsteemist (Windows, Android või iOS).

Seos KOV-i arengukavaga

Teenuse piloteerimist Tartus toetab linna arengukava (http://bit.ly/tartu2020), mis seab eesmärgiks Tartu kujundamise teadmuslinnaks. Käesoleval hetke samme toetab ka kehtiv koalitsioonilepe (http://bit.ly/tartu-koalitsioonilepe), mille peatükk „Eesti hariduskeskus“ (lk 5) väljendab soovi viia õpetamine ja õppimine Tartus uude ajajärku ja kujundada Tartust hariduslike nutirakenduste arendus- ja kompetentsikeskuse.

Projekti rahastab summas 29 965,16 eurot Eesti-Šveitsi koostööprogrammi Vabaühenduste Fond ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital. (Rohkem infot http://kysk.ee/vyf)

Summary in English

The project aims to build an education website to initiate the use of a new ICT based communication model in learning communities. This will shift the focus from grades only to what is being taught at school. The teachers tools will become more effective, helping  them to prepare lessons more easily and deliver topics in a more interesting way, increasing the teachers productivity. The end result will be increased study motivation of pupils and higher academic results.

Silmaring NGO will develop a web based learning platform. In cooperation with the  City of Tartu the platform will be the implemented in the schools of Tartu. Then 20 more schools in Estonia will be included in the implementation and web based education materials will be (videos, tests etc) added. Also numerous trainings will be arranged for teachers.

During the project the organizations capability will be increased and the project will be continued without the further need of financial support. Silmaring NGO will continue to develop the website as well as expand the market to increase the social impact.

Project is supported by the Swiss NGO Fund, which is operated by National Foundation of Civil Society. (More information at http://kysk.ee/swiss-ngo-fund)

Loe edasi