Alkeenidele nimetuste andmine ja valemite koostamine


Alkeenid

Alkeenid on orgaanilised ühendid, mille molekuli on üks või mitu kaksiksidet.

Valemite koostamine

Valemite koostamise puhul tuleb meeles pidada, et kaksikside asub süsinike vahel ning sidemete arv on neli (ei tohi olla sellest arvust suurem ega väiksem).

 Joonis 1. Vasakpoolses tulbas (a, c ja e) on toodud alkaani erinevad valemid, mis on kõrvutatud parempoolses tulbas (b, d ja f) toodud alkeeni erinevate valemitega. Alkaanidel ja alkeenidel on sidemete arv sama, aga vesinike arv erinev. Alkeenides olevate vesinike arvutamiseks saab kasutada valemit CnHn*2.

Alkeenidele nimetuste andmine

Alkeenidele nimetuse andmist vaatame näite varal, mis sisaldab kõrvalrühmasid.

  1. Tuleb kindlaks teha aineklass. Kuna ühend koosneb süsinikest ja vesinikest, saame öelda, et tegemist võib olla alkaaniga, alkeeniga või alküüniga. Teise ja kolmanda süsiniku vahel näeme kordset sidet, mis kinnitab meile, et tegemist on alkeeniga.
  2. Teeme kindlaks peaahela. Nummerdame nii, et kaksikside saaks võimalikult väikese numbri. Oluline on just selle süsiniku number, mille kõrval on kaksikside.
  3. Teeme kindlaks kõrvalahelad ning nende asukohad. Meie näites on kaks ühesugust kõrvalahelat.
  4. Nimetuse andmist alustame kõrvalahelatest  3,4-dimetüül
  5. Paneme kirja peaahela pikkuse. Peaahel koosneb viiest süsinikust, seega kasutame nimetuses liidet -pent  3,4-dimetüülpent
  6. Viimases etapis paneme kirja kaksiksideme asukoha ning liite –een  3,4-dimetüülpent-2-een.

Kui ühendis on mitu kaksiksidet, tuleb nimetuses näidata mõlema sideme asukoht. Nimetuses tuleb kasutada liiteid di,tri jne, mis näitavad kaksiksidemete arvu. Näiteks okt-2,4-dieen.

Kordamisharjutus

  1. Vali vastusevariantide seast õige nimetus.
  1. 5-etüül-2-metüülhept-3-een
  2. 5-etüül-2-metüülhept-4-een
  3. 5-etüül-2-metüülhept-2-een

Õige vastus: a

Leave a Reply